پرنده...

                                                پـرنـده ، هـمقفـس ، همخونـه مــن

                                    زمستـون رفت و شـد فـصل پریدن

                          همین دیروز تو از این خونه رفتی

                ولـی از اومـدن چـیزی نگفتی

 

                تو را در حنجره یک دشت آواز

                           تـو را در سر هـوای خـوب پـرواز

                                       من اینجا خسته و غمگین و تنهام

                                                  نـمیدونم کــه مـی مـونـم تـــا فـــردا

                     

                                                  چی میشد اون هوای برفی و سـرد

                                       تو رو راهی به این خونه نمیکرد

                           بـهـار کـاغـذیـن خـونـه ی مـن

                تو رو راضی نکرد آخر به موندن

 

                مـن عـادت مـیکنم بـا درد تـازه

                             جدایی شاید از من من بسازه

                                         دلـم تـنـگه دلـم تنگه بـرایـت

                                                  نــگاهـم بــا نـگـاهـت داشت عادت

 

                                                  تــــو اونــجــا بــا گــلای رنگــارنگی

                                       من اینجا پشت دیوارای سنگی

                           تـو بـا جنگل تو بـا دریـا تو با کوه

                منو اندازه ی یک فصله اندوه

 

                من عادت میکنم با درد تازه

                           جدایی شاید از من من بسازه

                                        دلـم تـنـگه دلــم تـنـگه بـرایـت

                                                  نـگـاهـم بـا نـگاهـت داشـت عـادت

                                                  نـگـاهـم بـا نـگاهـت داشـت عـادت

 / 1 نظر / 46 بازدید
پرتو

سلام... با صدای مانی رهنما و آهنگسازی مرحوم بابک بیات[گل] خیلی خوب بود[پلک]