رهایی...

پر پرواز ندارم

اما...

دلی دارم و حسرت درناها...

خوشا رها کردن و رفتن,

خوابی دیگر به مردابی دیگر!

خوشا ماندابی دیگر

به ساحلی دیگر

به دریایی دیگر!

خوشا پر کشیدن ,خوشا رهایی,

خوشا اگر نه رها زیستن,مردن به رهایی!

آه,این پرنده

در این قفس تنگ نمی خواند...

/ 2 نظر / 17 بازدید
پرتو

کاش پرپرواز داشتم... کاش پرپرواز داشتیم...